کارشناس بطری شیشه ای و درپوش آلومینیومی

15 سال سابقه تولید

افتخارات

QDHL1903004982CW-Plastic Pourer

QDHL1903004982CW-Plastic Pourer_00
QDHL1903004982CW-Plastic Pourer_01
QDHL1903004982CW-Plastic Pourer_00
QDHL1903004982CW-Plastic Pourer_03

آستر QDHL1903004983CW-PE

QDHL1903004983CW-PE بوش_00
آستر QDHL1903004983CW-PE_01
آستر QDHL1903004983CW-PE_02
آستر QDHL1903004983CW-PE_03

QDHL1903004984CW-درپوش آلومینیومی

QDHL1903004984CW-Aluminium Cap_00
QDHL1903004984CW-Aluminium Cap_01
QDHL1903004984CW-Aluminium Cap_02